อัตราค่าบริการ

หจก. อุบลแท๊กซี่มิเตอร์พัฒนา
เลขที่ 5 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 045 265 999

เกณฑ์ตามระยะทาง

- ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 40 บาท
- ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6 บาท
- ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10 บาท
- กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรานาทีละ 1 บาท

เซอร์ชาร์จ
- กรณีเรียกใช้บริการผ่านศูนย์ อัตรา 20 บาทต่อเที่ยว

ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น
สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER)
ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร