ค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร

ประกาศกระทรวงคมนาคม

เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น
สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER)
ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 40 บาท
ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6 บาท
ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10 บาท
กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรานาทีละ 1 บาท