โครงการประกวดภาพถ่าย เยือนชุมชนคนทำเทียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

Visit Candle Carving Community Photo Contest2014
ยือนชุมชนคนทำเทียน

 

อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา ขอเชิญชวนท่านร่วมส่งภาพเข้าประกวดภาพถ่ายเยือนชุมชนคนทำเทียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 รายละเอียดดังนี้

โครงการประกวดภาพถ่าย เยือนชุมชนคนทำเทียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

โครงการประกวดภาพถ่าย เยือนชุมชนคนทำเทียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี ร่วมกับชมรมถ่ายภาพจังหวัดอุบลราชธานีเงื่อนไขและกติกาในการประกวดภาพถ่าย
– การประกวด ในปีนี้ ไม่แบ่งประเภทของภาพ สามารถส่งภาพ ได้ ทั้งแบบภาพเยือนชุมชนคนทำเทียน ประเภทติดพิมพ์, ประเภทแกะสลัก, ประเภทเทียนหอม, ประเภทเทียนโบราณ และประเภทอื่นๆ หากมี
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศ 20,000บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลพร้อมใบประกาศ 10,000บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลพร้อมใบประกาศ 5,000บาท
– รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล เงินรางวัล 1,000บาท รวมเป็นเงิน 20,000บาท
– เปิดโครงการให้เริ่มถ่ายภาพ วันที่ 1 มิถุนายน 2557
– ปิดรับภาพทางไปรษณีย์ 5 กรกฏาคม 2557
– ปิดรับที่สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี 6 กรกฏาคม 2557 เวลา 12.00น.
– ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องถ่ายภาพการทำต้นเทียน ในปี 2557 นี้เท่านั้น
– ใช้กล้องฟิล์ม หรือ ดิจิตอล ยี่ห้อใดรุ่นใดก็ได้โดยไม่จำกัด เทคนิคในการถ่าย แต่ต้องเป็นภาพที่ถ่ายเยือนชุมชนคนทำเทียน ของจังหวัด อุบลราชธานี ในระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง 6 กรกฏาคม 2557 นี้เท่านั้น โดยต้องระบุสถานที่ถ่ายภาพ ไว้ในใบรายละเอียดภาพด้วย ดังนั้นผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องจดจำ หรือบันทึกรายละเอียดต่อไปนี้ 1. คุ้มวัด หรือ ชุมชนที่ถ่ายภาพมา 2. วันที่+เวลา ที่ถ่ายภาพ เพื่อนำมากรอกในใบรายละเอียดภาพด้วย หากไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้ขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของคณะกรรมการในการตัดสิน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่สามารถโต้แย้งการตัดสินได้
รายละเอียดภาพ
หมายเลขภาพ : ………………………………….
ชื่อ-นามสกุล : …………………………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์ : …………………………………………………………….
ชื่อภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………
สถานที่ถ่ายภาพ : …………………………………………………………………………………………………..
วันที่ถ่ายภาพ : ……………………………………….เวลา………………………………..

-สามารถปรับแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ สามารถ ปรับแต่ง สีแสง หมุนภาพ ลบฝุ่น คร๊อบภาพ (Crop) นำสิ่งแปลกปลอมที่ดูไม่สวยงาม ออกได้ เช่น เศษใบไม้ เศษขยะ กิ่งไม้ แต่ห้ามนำสิ่งหรือวัตถุ จากไฟล์ภาพอื่นมาแปะเพิ่มเติม ยกเว้นเป็นสิ่งที่อยู่ในภาพต้นฉบับนั้น เช่น นำหญ้าจากบริเวรใกล้เคียง มาแปะกลบใบไม้/เศษขยะ ที่ดูรกได้ เป็นต้น ทั้งนี้ภาพต้องไม่มีข้อบกพร่องแปลกปลอม และไม่เกินความเป็นจริง โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาตัดสิน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่สามารถโต้แย้งการตัดสินได้ และต้องเก็บรักษาฟิล์ม หรือไฟล์ภาพต้นฉบับ ไว้ให้สามารถขอตรวจสอบได้ในภายหลัง
– ส่งภาพ ได้ไม่เกิน ท่านละ 2 ภาพ โดยพิจารณา Serial Number ของกล้องประกอบด้วย
– ต้องทำการ ล้างอัดภาพ ให้มีขนาดของ ด้านที่ยาวที่สุด เท่ากับ 20นิ้ว มากหรือน้อยกว่านี้ จะไม่รับพิจารณา เช่น 16×20,18×20 , 20×20 ถือว่าถูกกติกา ขนาด 20×30, 12×18 ถือว่าผิดกติกา เป็นตัน……..กล่าวคือ…..ด้านใดด้านหนึ่ง เท่ากับ 20นิ้ว อีกด้าน น้อยกว่า 20นิ้ว
– ติดภาพลงบนกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ด สีดำ เว้นขอบไว้ด้านละ 1นิ้ว
– เขียนหรือ พิมพ์ รายละเอียดของภาพ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ติดลงด้านหลังของภาพทุกภาพ
– ต้องส่งไฟล์ภาพทั้งหมด โดยเขียนลงแผ่น CD หรือ DVD (เขียนชื่อ-นามสกุล-เบอร์โทร ลงไปในแผ่นด้วย) หากเป็นฟิล์มต้องทำการ แปลงเป็นไฟล์ดิจิตอล แบบ JPG ขนาดไม่ต่ำกว่า 8ล้านจุด (จำนวนจุด กว้างxยาว ถ้าได้เท่ากับหรือมากกว่า 7.9ล้าน ถือว่าถูกกติกา )
– เกณฑ์การตัดสิน จากความคิดสร้างสรรค์มุมมองและการสื่อความหมาย 100คะแนน, สีแสงและเงา 100คะแนน, องค์ประกอบของภาพและความสมบูรณ์โดยรวม 100 คะแนน ภาพที่มีคะแนนเท่ากัน กรรมการจะนำมาพิจารณา โหวดโดยการยกมือ ให้ใครอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
– ภาพที่ถ่าย ต้องไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร อบายมุข หรือ ความรุนแรง และ ไม่แสดงออกในด้านลบ หรือมุมมองอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการตีความไปในทางด้านไม่ดี ต่องานประเพณีแห่เทียนพรรษา
– การส่งภาพทางไปรษณีย์ แบบพัสดุลงทะเบียน หรือ EMS มาที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี
264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4524 3770, 0 4525 0714
(วงเล็บด้วยว่า “ประกวดภาพถ่าย”)
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ปิดรับภาพที่ส่งมาทางไปรษณีย์ วันที่ 5 กรกฏาคม 2557 โดยผู้ส่งต้องเผื่อเวลาในการส่งเอง สำนักงาน จะไม่รับภาพจากบุรุษไบรษณีย์ ที่มาส่งถึงสำนักงาน หลังวันที่ดังกล่าว
– สามารถส่งภาพ ด้วยตนเองหรือฝากส่ง ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี
264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4524 3770, 0 4525 0714 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ปิดรับภาพ วันที่ 6 กรกฏาคม 2557 เวลา 12.00น. สำนักงาน จะไม่รับภาพที่มาส่ง หลังวัน-เวลาดังกล่าว

– ตัดสินการประกวด 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-17.00น. ที่สวนสัตว์ อุบลราชธานี หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังซึ่งผู้ส่งภาพเข้าประกวด สามารถเข้ามาสังเกตการตัดสินได้ โดยต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อย ในสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้
– ประกาศผล ภาพที่เข้ารอบใน Facebook ของกิจกรรม 8 กรกฏาคม 2557
– ประกาศผลรางวัล และมอบรางวัล 9 กรกฎาคม 2557 (เวลาตามพิธีเปิดงานถนนสายเทียนของเทศบาล) ณ ศาลหลักเมือง
– จัดแสดงภาพที่ได้รับรางวัล และภาพที่ส่งประกวดทั้งหมด 9 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2557 ณ ถนนหน้าศาลหลักเมือง

ที่มา: https://www.facebook.com/notes/visit-candle-carving-community-photo-contest2014

 

บริการรถแท็กซี่อุบล “อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา” เรายินดีที่จะบริการท่าน โทรมาเลยคะ 045265999 “สะดวก ปลอดภัย มั่นใจในบริการ”